16 november: Albert Bouwman – (verplaatst naar 19 april)

It takes a village to raise a child.

Spreker: Albert Bouwman
Locatie: De Walrus, Grote Kerkstraat 8 te Sneek

De Nederlandse samenleving is misschien wel te typeren als een tikkeltje eigenzinnig. We zeggen wat we vinden en staan te boek als recht door zee. Menig student uit het buitenland moet wennen aan het Nederlandse onderwijssysteem waarin studenten en leerlingen niet stil de uitleg van de docent beluisteren, maar actief deelnemen door mee te praten.

Vrijheid van meningsuiting is een zwaar bevochten voorrecht die in veel westerse landen is ingebed in de cultuur. Een van de gevolgen is dat autoriteit aan kracht heeft ingeboet. We zijn onze eigen autoriteit geworden en een zelfstandig, autonoom individu dat zijn eigen weg, geluk en identiteit bepaalt.

We mogen zelf bepalen wie we willen zijn. Als we willen experimenteren met onze seksuele identiteit, is dat vooral een individuele aangelegenheid. De mening van een ander over wie we zijn, ervaren we als bemoeizucht waardoor die mening zelfs als een taboe wordt ervaren. Klopt dit beeld echter wel? Berust de westerse nadruk op het individu niet op een aantal misvattingen?

Albert Bouwman, docent filosofie aan het voortgezet onderwijs in Oosterwolde en organisator van filosofische studiedagen voor onderwijsinstellingen, neemt u mee in een paar kritische overwegingen met uitstapjes naar de biologie en onder meer Aristoteles, Hegel en Afrikaanse cultuur.

Aanmelding

  • Onze gastheer De Walrus zal voor deze avond een corona toegangsbewijs van u vragen.
  • U maakt bij voorkeur voor 16 oktober 9,50 euro over op NL85 RABO 0353 1780 47 t.n.v. Stichting Filosofisch Café Sneek. Wij zetten u op de lijst.
  • U kunt zich ook spontaan melden bij de ingang die avond. U betaalt dan contant en gepast.

Terugblik Rien van der Zeijden

Verslag van de bijeenkomst op 19 oktober

De verdwijnende dialoog…of toch niet?

Met het bekende ‘doe normaal man’- filmpje van Wilders en Rutte in de tweede kamer, opende  Rien vd Zeijden de avond. Het debat is een mediageniek theater geworden met winnaars en verliezers, was zijn stelling. Wat opvalt is de voorspelbaarheid, het niet luisteren, we geven het echte gesprek uit handen en een gezamenlijk onbevooroordeeld denken is ver te zoeken. 

Dat wil niet zeggen dat de dialoog  een lievig en zweverig gesprek is waarin geen polarisatie mag zijn. Van der Zeijden refereerde aan de recente Abel Herzberglezing van Femke Halsema waarin ze een lans brak voor het conflict. Polarisatie heeft een functie.  Het maakt dingen helder en het zet ons op scherp.

Via een verhaal over het denken van de fysicus en filosoof David Bohm liet van der Zeijden zien dat we in een ‘hyper-atomaire ik-cultuur’ leven. Terwijl de natuurkundigen al veel verder zijn, is ons bewustzijn als het ware nog Newtoniaans, gericht op het individu als het kleinste deel. De enorme fragmentatie die het oude wetenschappelijke wereldbeeld heeft veroorzaakt is sociaal niet meer vol te houden. Bohm spreekt over de ‘impliciete orde’ in de kosmos.  We moeten volgens Bohm ‘leren alles te zien als een deel van een onverdeelde heelheid’. We zijn dus niet een optelsom van delen, maar delen die beantwoorden aan een groter geheel.  

Van der Zeijdens conclusie was dat de Dialoog een gemeenschappelijk denken probeert te creeren en dat is een antwoord op de fragmentatie van de samenleving.  Werken aan gedeelde betekenisgeving betekent werken aan het cement van een samenleving.

Hij eindigde met een filmpje van Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam: hoe verhouden dialoog en dogma zich tot elkaar? Hoe leren we de mensen dat er naast jouw dogma een weg is naar de dialoog? Kan dat wel? Dat vraagt om leiderschap. Het werd een avond waarin het publiek werd geprikkeld en uitgedaagd om zich uit te spreken en te blijven luisteren naar elkaar.

19 oktober: Rien van der Zeijden

Ik denk, omdat wij zijn; hoe de dialoog ons helpt het grote geheel weer te kunnen zien.

Filosofisch Cafe Sneek: 19 oktober 20.00 uur
Spreker: Rien van der Zeijden
Locatie: De Walrus, Kerkstraat 8 te Sneek

Velen hebben het idee deel uit te maken van een verbrokkelde samenleving. Onze inzichten en standpunten woekeren onrustig in ons en komen pas tot rust als we ‘ons punt gemaakt hebben’. Is er een hoger doel dan onze favoriete gedachten in de hoofden van anderen te krijgen? Terwijl dat steeds minder lukt, raken we eenzamer en opgesloten in onze visies. We missen een vrij en onbevooroordeeld gezamenlijk denken.

Rien van der Zeijden

Aan de hand van het denken van de filosoof en natuurkundige David Bohm zoekt Rien van der Zeijden een filosofie van de dialoog. Bohm bekritiseert de geïsoleerde visie op ons brein als ware het een stand-alone computer. Hij maakt hierin als natuurkundige interessante verbindingen met de Quantum theorie. Is zijn theorie over de aard van ons collectieve denken misschien een antwoord op de fragmentatie van de samenleving? Hoe moeten we dat ‘samen denken’ dan vormgeven?

Rien is als theoloog, begeleidingskundige en docent in het HBO dagelijks betrokken bij de dialoog. Hij heeft een eigen praktijk met een grote tuin (labyrint, tuintheater, creatiespiraal) die hij als onderdeel van zijn begeleidingswerk ziet. Tevens is hij enthousiast organisator van het Filosofisch Café.

Aanmelding

1- Onze gastheer De Walrus zal voor deze avond een corona toegangsbewijs van u vragen.

2-U maakt bij voorkeur voor 16 oktober 9,50 euro over op NL85 RABO 0353 1780 47 t.n.v. Stichting Filosofisch Café Sneek. Wij zetten u op de lijst.

3-U kunt zich ook spontaan melden bij de ingang die avond. U betaalt dan contant en gepast.

Terugblik: Sybe Schaap

Is het echt zo slecht gesteld met ons burgerschap?

Het maximum aantal toegestane zitplaatsen bij het Filosofisch Café van 21 september was volledig bezet. Sybe Schaap trok belangstelling met zijn stelling dat ons land sluipenderwijs kan afglijden naar een autocratie.

Is de betrokkenheid van burgers op de politiek echt minder of is die anders geworden, klonk het vanuit de zaal. Volgens Schaap zijn we veel te veel ‘consument’ geworden en investeren we niet meer in ‘burgerschap’. We zijn niet alert genoeg op de uitholling van onze democratische instellingen. Het is essentieel dat de politiek de burger vertrouwt, ook al is dat vertrouwen nu niet bepaald wederzijds.

Schaap noemde verschillende voorbeelden van samenlevingen die passief via de democratie afglijden naar iets wat op een dictatuur begint te lijken. Dat leverde een pittig en actueel gesprek op met de aanwezigen. Zijn er naast problemen ook oplossingen, klonk het. En weten we wel echt hoe jongeren nu met de samenleving bezig zijn? Hoe ziet die betrokkenheid er uit?

Wordt vervolgd…

…op 19 oktober met een lezing over de ‘De dialoog’ door Rien van der Zeijden: hoe een echte dialoog ons helpt het grote geheel weer te kunnen zien…

21 september: Sybe Schaap

Komt u ook naar de heropening van het Filosofisch Cafe Sneek?

We hebben elkaar lang niet gezien! Met de bekende RIVM regels kunnen we gelukkig weer van start. Ons doel is alleen maar belangrijker geworden: Denkbeelden uit de filosofie toegankelijk maken voor een breed publiek zodat begrip voor elkaar en samenhang in de samenleving wordt bevorderd.

Sybe Schaap. (foto: Rob Kamminga)

Op 21 september (de derde dinsdag!) heropenen we met Sybe Schaap, politiek filosoof, auteur van diverse boeken en voorheen senator voor de VVD in de 1e kamer. Lees hier meer over Sybe Schaap.

De teloorgang van het burgerschap

Glijd ons land af naar een autocratie? Hiervoor is geen machtsgreep nodig, een sluipend proces waarin de Nederlandse burger gewillig meegaat is voldoende. Sybe Schaap maakt zich ernstig zorgen over onze democratie. De opbouw van onze rechtsstaat is te danken aan actieve burgers in alle geledingen van de samenleving. Gelijkheid en vrijheidsrechten vragen niet alleen gedegen wetgeving maar ook een vitale democratie en een actief burgerschap. Volgens Schaap is dit burgerschap aan verval onderhevig. We laten politiek en landsbestuur teveel over aan degenen die het voor ons moeten regelen. Politieke partijen en verkiezingen slaan geen brug meer tussen de burger en de staat.

Huiswerk voor wie zich voor wil bereiden: Hoofdstuk 1 uit de grondwet!

Hoe doet u mee?

We mogen maximal 50 mensen in de Walrus ontvangen. De Walrus garandeert dan voldoende afstand.

  1. Onze voorkeur: u maakt voor 17 september 9,50 euro over op NL85 RABO 0353 1780 47 t.n.v. Stichting Filosofisch Cafe Sneek met vermelding van uw telefoonnummer. U komt, zonder tegenbericht, op de lijst en meldt zich bij binnenkomst.
  2. U kunt zich ook spontaan melden bij de ingang die avond. Als we nog onder de 50 aanmeldingen zijn, is dat geen probleem. U betaalt contant en gepast.

Nieuwsbrief 3, januari 2014

Terugblik

Filosofisch Café Sneek heeft nu drie maal zijn deuren voor een samenzijn geopend. De bijeenkomsten werden iedere keer door ongeveer 60 deelnemers bezocht. De caféstoelen waren daarmee vrijwel volledig bezet. Kennelijk voorziet het Café in een behoefte, zoals dat heet. Daar zijn we als organisatoren natuurlijk content mee. Ook heel blij zijn we met de ruimhartige medewerking van de Bibliotheek bij het huisvesten van het Filosofisch Café Sneek. We gaan op de ingeslagen weg voort. Wel voeren we enige organisatorische aanpassingen door. Die laten we u met deze wat uitgebreidere Nieuwsbrief weten. Ook over de eerstvolgende lezing, op 21 januari, leest u hieronder meer.

Aanmelden niet meer nodig
In de praktijk werkte de aanmeldprocedure niet goed, bovendien bleek het nut daarvan beperkt. Die procedure schaffen we daarom af. Aanmelden vooraf is voortaan dus niet meer nodig. Wel geldt: vol = vol. Kom niet te laat! De toegangsprijs voor het café, vijf euro, laten we vooralsnog ongewijzigd.

In vino veritas
Leuk en interessant dat Filosofisch Café van jullie, maar … wáár is de drank? Die hoort toch bij een café, in het bijzonder bij een filosofisch café? Zulke opmerkingen kregen we de afgelopen tijd te horen. Na overleg met de Bibliotheek kunnen we meedelen dat het voortaan niet alleen mogelijk is thee of koffie te nuttigen, maar dat er in de pauze en na afloop van de lezing ook wijn, bier of fris geschonken zullen worden. Verder zal na de lezing het café langer open blijven zodat er gelegenheid is voor filosofische gedachtewisselingen met de spreker of de andere cafégangers.

Ondersteuningsgroep
We willen de gehoorzaal van de Bibliotheek anders gaan inrichten voor een betere interactie tussen spreker en toehoorders, en tussen de toehoorders onderling. Dat vereist vóór en na afloop van de bijeenkomst het nodige gesleep met stoelen, tafels en kasten. Ook de ontvangst van de cafégangers en de catering vragen aandacht en actie. Om één en ander in goede banen te leiden hebben inmiddels zeven personen zich bereid verklaard ondersteuning te verlenen. Dank daarvoor!

Geluidsproblemen
De verplaatsbare geluidsversterker speelde ons parten tijdens de bijeenkomsten. Door onze inleiders gesproken wijze en erudiete woorden gingen soms kansloos ten onder in oorklievend elektronisch gegil, dan wel in onderaards gereutel of beangstigend gebrom. Onze excuses voor uw gepijnigde oren en belaagde hartenrust! De Bibliotheek zal het probleem nu definitief te lijf gaan.

Internet: wie helpt?
Tegenwoordig besta je niet ècht als je niet op het internet aanwezig bent. Weliswaar staat het programma van het Filosofisch Café op de website van de Bibliotheek, maar we willen onderzoeken of we zelf óók een plekje op het wereldwijde web kunnen creëren. Graag komen wij in contact met iemand die een eenvoudige website voor het Filosofisch Café Sneek wil gaan ontwerpen en beheren. Geïnteresseerd? Neem dan even kontact op met een van de organisatoren.

Uitnodiging
Op dinsdag 21 januari zal dr. Pieter Boele van Hensbroek in het Filosofisch Café Sneek een lezing houden met als titel: “Globalisering als uitdaging aan de filosofie: van Korea tot Zwarte Piet” De Europese filosofische traditie heeft altijd gedaan alsof zij de enige op de wereld is. In de huidige tijd van globalisering is deze houding echter niet meer vanzelfsprekend. Andere werelddelen worden snel machtiger en eisen respect op voor hun eigen intellectuele tradities. Wat schept dat voor situatie? Hoe moeten we ons filosofisch oriënteren in een snel globaliserende wereld? Wel, ten eerste kunnen we voet bij stuk houden en zeggen: “mensen elders dènken wel, maar dat is geen ‘echte’ filosofie; het is een soort mengsel van speculatie, geloof en het bezigen van volkswijsheden. Het is te verwachten dat mensen over de hele wereld gaandeweg de waarde van universele filosofiebeoefening over zullen nemen”. Wij kunnen ook een tweede strategie volgen, een ‘apartheidsstrategie’: ieder cultuurdomein heeft zijn eigen filosofische wereld. Daarmee erkennen wij dat onze filosofie niet de ‘universele’ is maar de ‘westerse’, en houden wij het verder bij het oude. Om aan deze twee onbevredigende alternatieven te ontsnappen moeten we eerst onderzoeken welke culturele processen de globalisering produceert en welke uitdagingen die scheppen. Dan zijn er misschien interessante dilemma’s en spannende ontwikkelingen in ons denken te verwachten. Die zal Pieter Boele van Hensbroek in zijn lezing gaan verkennen, mede aan de hand van voorbeelden van de ontwikkeling van de democratie in Korea en van de recente verhitte discussies over Zwarte Piet. De bijeenkomst vindt plaats in Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, en vangt aan om 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.45 uur. Entree € 5,00. Vooraf aanmelden is niet nodig. Enige dagen voor de bijeenkomst ontvangt u nog een herinneringsmailtje.

Herkansing: Filosofisch Café Sneek op de lokale radio
Nadat door een dubbele programmering het voor 16 november aangekondigde radio-interview met Sjaak Kloppenburg en Hans Koppen geen doorgang vond, volgt in januari een herkansing. Op zaterdagmorgen 18 januari zullen Sjaak en Hans van 10.00 tot 11.00 uur te gast zijn in het programma Súdwest Wekelijks van presentator Dick Diepersloot op radio Studio Súdwest. De bedoeling is om te vertellen over het Filosofisch Café Sneek. Het programma wordt herhaald op zondag 19 januari tussen 16.00 en 17.00 uur. Radiofrequenties Studio Súdwest: analoge kabel Ziggo 99,4 FM, digitale kabel Ziggo 780, ether regio Koudum/Workum 105,4 FM, ether regio Sneek/Heeg 106,3 FM, ether regio Bolsward/Witmarsum 106,6 FM. Zie ook:http://studiosudwest.nl/radiogids/

Vooruitblik
Voor de periode ná de bijeenkomst van 21 januari en tot het zomerreces zijn in het Filosofisch Café Sneek de volgende lezingen geprogrammeerd: – op dinsdag 4 maart dr. Miriam van Reijen over : ‘Spinoza’s actualiteit en de relevantie van zijn filosofie voor het dagelijks leven.’ – op dinsdag 8 april, in de maand van de filosofie, dr. Hans Koppen over: ‘Ken Uzelve! Maar kan ik mijzelf wel kennen?’ Over de programmering van de tweede helft van dit jaar denken we nog na maar de eerste contacten zijn al gelegd. Wie suggesties voor sprekers heeft wordt hierbij uitgenodigd ons dat te laten weten.

Nieuwsbrief 2, november 2013

Uitnodiging

Op dinsdag 26 november zal optreden dr. Henk Schoonhoven, classicus. Hij neemt ons mee naar oude tijden èn naar de huidige met zijn lezing ‘Wat hebben de oude Grieken ons nog te vertellen?’, een rondgang langs de gedachten en ideeën van Griekse filosofen en hoe die nog doorwerken in, of relevant zijn voor onze tijd. Dr. Henk Schoonhoven was tot zijn pensionering universitair docent bij de vakgroep Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tot op heden is hij actief als docent bij de Seniorenacademies van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, waar hij verschillende cursussen geeft over het brede gebied van de antieke cultuur. Over zijn lezing voor het Filosofisch Café Sneek laat Henk Schoonhoven weten: ‘Het ligt niet in de bedoeling om een systematisch overzicht te geven over de antieke filosofie: daarvoor zijn er voldoende populairwetenschappelijke boeken te krijgen. Veeleer draagt deze lezing het karakter van ‘stapstenen’: zoals een bergwandelaar op een rotsig pad zijn eigen voetstap kiest, terwijl een medewandelaar zijn voet zet op een ander stuk steen – zo zal ik mijn weg zoeken. Daarbij wil ik uitgaan van het gegeven dat ook in de Oudheid filosofie en ethiek de omstandigheden op sociaal en politiek vlak reflecteren. Maar het zou te simplistisch zijn om in algemene zin de oude Grieken als een rationeel volk te bestempelen: het irrationele speelde een heel grote rol in het dagelijks leven (droomuitleg, ingewandschouw – kortom: de voortekenen). En hoe zit het met de mysterieculten? En waarom ‘onderbouwt’ Plato zijn rationele systeem soms met mythen? Misschien dat onze verkenning van de verhouding tussen het rationele enerzijds en anderzijds het psychisch-emotionele, irrationele (dat we sinds Freud en Jung in verband brengen met het onderbewuste) ook relevant kan zijn voor onze westerse maatschappij.’ De bijeenkomst vindt plaats in Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, en vangt aan om 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.45 uur. Entree € 5,00. Bij voorkeur aanmelden via de website van de bibliotheek: http://www.bssw.nl/sneek . Enige dagen voor de bijeenkomst ontvangt u nog een herinneringsmailtje.

Filosofisch Café Sneek op de radio

Op zaterdagmorgen 16 november zullen Sjaak Kloppenburg en Hans Koppen van 10.00 tot 11.00 uur te gast zijn in het programma Súdwest Wekelijks van presentator Dick Diepersloot op radio Studio Súdwest. De bedoeling is om te vertellen over het Filosofisch Café Sneek. Centraal zal staan wat het genoegen is van het met elkaar filosoferen en hoe filosofische ideeën en gedachten inspiratiebron kunnen zijn voor ons leven. Het programma wordt herhaald op zondag 17 november tussen 16.00 en 17.00 uur. Voor wie niet dagelijks afstemt op Studio Súdwest: radiofrequenties analoge kabel Ziggo 99,4 FM, digitale kabel Ziggo 780, ether regio Koudum/Workum 105,4 FM, ether regio Sneek/Heeg 106,3 FM, ether regio Bolsward/Witmarsum 106,6 FM. Zie ook: http://studiosudwest.nl/radiogids/

Vooruitblik

Voor de eerste maanden in 2014 zijn in het Filosofisch Café Sneek geprogrammeerd: – op dinsdag 21 januari dr. Pieter Boele van Hensbroek: ‘Globalisering als uitdaging aan de filosofie: van Korea tot Zwarte Piet’. – op dinsdag 8 april, in de maand van de filosofie, dr. Hans Koppen over: ‘Ken Uzelve! Maar kan ik mijzelf wel kennen?’  De volgende Nieuwsbrief, met daarin het programma voor het Filosofisch Café van 21 januari, kunt u rond de jaarwisseling verwachten.

Nieuwsbrief 1, oktober 2013

Filosofisch Café Sneek gaat dóór

Zoals wij u al eerder lieten weten: Filosofisch Café Sneek gaat dóór. Op onze eerste, oriënterende bijeenkomst op 10 april jl. liet u weten veel interesse te hebben in ons initiatief om regelmatig filosofische bijeenkomsten te organiseren. Het doel van die bijeenkomsten is om naar aanleiding van een lezing of referaat, samen te filosoferen over ideeën en gedachten die inspiratiebron kunnen zijn voor ons leven. Filosofisch geschoold zijn is voor Filosofisch Café Sneek niet nodig. Nieuwsgierigheid en plezier in denken, dáár gaat het om.

Voor komend seizoen kunt u alvast vier data van het Filosofisch Café in uw agenda noteren: 28 oktober, 26 november, 21 januari en 8 april.  Wellicht komt er in februari 2014 nog een bijeenkomst bij. Daar zullen wij u tijdig over informeren. Alle bijeenkomsten worden gehouden in Bibliotheek Sneek die het Filosofisch Café steunt en faciliteert. Wij hopen op uw aanwezigheid.

Uitnodiging

Op maandag 28 oktober zal prof. dr. ing. Sybe Schaap een inleiding houden over zijn spraakmakende boek ‘Het rancuneuze gif, de opmars van het onbehagen’ (2012). Prof. Schaap is opgeleid als filosoof en landbouwingenieur. Hij is hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft en de Wageningen Universiteit. Voor de VVD heeft prof. Schaap zitting in de Eerste Kamer. Rancune is een uiting van onvrede die zich kenbaar maakt door slachtoffergevoel, boosheid en het beschuldigen van anderen voor al wat mis is, of gaat in de maatschappij. Een van de gevoelens die onvrede en rancune stimuleren is de nostalgie: het idee dat het vroeger beter was. Het gevaar van rancune is dat het sluimerend onbehagen in de samenleving zó maar kan ontploffen. Kijk naar het strandfeest bij Hoek van Holland, de facebookrellen in Haren of de opstootjes rond hulpverleners. Sybe Schaap gaat in op de (filosofische) achtergronden van het verschijnsel en op de invloed die rancune op de samenleving kan hebben. Na afloop van de inleiding zullen we met de inleider en met elkaar in discussie gaan. Hebben wij ook last van rancune?

Vooruitblik

De daaropvolgende bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 26 november. Dan zal optreden dr. Henk Schoonhoven, classicus. Hij neemt ons mee naar oude tijden èn naar de huidige met zijn lezing ‘Wat hebben de oude Grieken ons nog te vertellen?’(werktitel), een rondgang langs de gedachten en ideeën van Griekse filosofen en hoe die nog doorwerken in, of relevant zijn voor onze tijd. U ontvangt hierover nog nader bericht. De bijeenkomsten in 2014 moeten nog ingevuld worden.

Plaats en tijd

De bijeenkomsten vinden plaats in Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, en vangen aan om 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.45 uur. Entree € 5,00. Bij voorkeur aanmelden via de website van de Bibliotheek (www.bibliotheeksneek.nl).

Ter informatie

meer filosofische activiteiten in Sneek. Wie aan het gezamenlijk filosoferen in Filosofisch Café Sneek niet voldoende heeft, wijzen wij op de Introductiecursus Filosofie die vanaf 26 september in Sneek gegeven wordt door Petra Bolhuis en Theo Meerenboer van de Seniorenacademie Groningen. Informatie over de cursus (10 werkcolleges) verstrekt mw. Saar van den Bergh (saarpeter@kpnplanet.nl). Verder geeft Sjaak Kloppenburg bij De Poort 20 (Timpaan Welzijn) vanaf 6 november een filosofiecursus over ‘het goede leven’. In de colleges komen inspirerende ideeën over bestaansethiek aan bod, onder meer van Socrates, Plato, de stoïcijnen, Nietzsche, Arendt en Nussbaum, waarmee we nog steeds – of juist nù – ons voordeel kunnen doen. De cursus is echter al volgeboekt, maar mogelijk volgt bij De Poort nog eens een herhaling (Kloppenburg@kpnplanet.nl).

Nieuwsbrief 0, maart 2013

Heeft u er ook behoefte aan om, zo nu en dan, in een prettige omgeving na te denken over zaken die het menselijk bestaan zin en diepgang verlenen? Om méér te horen over waarden, overwegingen en gedachten die inspiratiebron kunnen zijn voor uw eigen leven? Bent u geïnteresseerd in filosofische vragen?

Filosofielezing 10 april

In het kader van de maand van de filosofie houdt op woensdag 10 april filosoof Sjaak Kloppenburg in de Openbare Bibliotheek te Sneek om 20 uur een lezing getiteld ‘Vrijheid en Levenskunst’. Wij nodigen u daar van harte voor uit. Zie voor meer informatie:http://www.bibliotheeksneek.nl/activiteiten/filosofie-lezingen-en-workshops-bibliotheek-sneek

Filosofiecafé Sneek?

Direct na afloop van de lezing willen wij graag met de aanwezigen in gesprek gaan over ons voornemen om in Sneek een filosofisch café te organiseren. In verscheidene plaatsen in Nederland – en niet alleen in universiteitssteden! –  worden regelmatig filosofische cafés gehouden: gewoon omdat het leuk en interessant is om te luisteren naar mensen die iets zinnigs te vertellen hebben en om daar samen over van gedachten te wisselen. Filosofisch onderlegd zijn is voor zo’n café niet nodig, lust om na te denken is voldoende. Is er in Sneek ook behoefte aan een dergelijk ‘café’? We horen het graag! Zie voor  voorbeelden: http://www.filosofischcafehoogeveen.nl/ ,http://www.meppelercourant.nl/zingeving/spiritualiteit/263302/regio-filosofeert-wat-af-in-caf-hoogeveen.html ,http://www.filosofischcafezwolle.nl/ ,  http://www.metwaardenhelen.nl/filosofisch-cafe-haarlem .

Verzendlijst

Wij hebben deze mail verzonden naar vrienden en bekenden, en naar vrienden van vrienden en bekenden etc. die wij verdenken van wat we filosofische belangstelling kunnen noemen. Het samenstellen van de verzendlijst gebeurde op de tast. Het is dus mogelijk dat u het niet op prijs heeft gesteld dat u dit mailtje toegezonden heeft gekregen. Onze excuses in dat geval, en laat het ons even weten! Maar het is ook aannemelijk dat potentieel geïnteresseerden op de verzendlijstlijst ontbreken. Als in uw ogen iemand mankeert, zend deze mail dan s.v.p. even door. Onder BCC hebben wij enkele verenigings- en sociëteitssecretarissen geadresseerd; hen verzoeken wij eveneens deze mail naar hun leden door te zenden.