Over Filosofisch Café Sneek

Onze activiteiten vinden plaats onder de naam: Stichting Filosofisch Cafe Sneek. RSIN nummer: 8609.25.079

Filosofisch Café Sneek startte in april 2013. Een actieve werkgroep van vrijwilligers bereidde de filosofische avonden voor en zorgde voor aansprekende en boeiende inleidingen door gerenommeerde filosofen.

Missie en beleid

In januari 2020 is de Stichting Filosofisch Café Sneek opgericht. De stichting wil denkbeelden uit de filosofie toegankelijk maken voor een breed publiek, teneinde meer begrip voor elkaar en samenhang binnen de samenleving te realiseren. Ze wil haar doel verwezenlijken door:

  • het regelmatig organiseren van een Filosofisch Café;
  • het betrekken van meer jongeren bij de filosofie;
  • het verzorgen van cursussen en andere educatieve bijeenkomsten.

Het Filosofisch Café is geen commerciële onderneming en wil geen winst maken. De kosten worden bestreden door toegangsgelden voor de lezingen. Bestuur en andere vrijwilligers die voor de stichting werken zijn onbezoldigd. Om de kwaliteit van de filosofische avonden hoog te houden en goede sprekers te contracteren zullen soms extra kosten gemaakt worden. Daarom verwerft de stichting subsidies, donaties en schenkingen. De ANBI-status is gerealiseerd.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Looxmagracht 20 te Sneek.

Hoofdlijnen beleidsplan 2020 – 2022

  1. Het is de ambitie om gemiddeld 8 avonden per jaar te organiseren met filosofen uit verschillende maatschappelijke geledingen, die in staat zijn om naast een goede inleiding ook de dialoog met het publiek te zoeken. Thema’s waaraan gedacht wordt zijn: kunst, opvoeding en sport, populisme en complot-denken, corona en maatschappelijke fricties, klimaat, verslaving, kolonisering van ons denken en leven.
  2. We willen het contact met ons publiek versterken d.m.v. enquêtes over de avonden, columnisten op de website, nieuwe werkvormen, werven van vrienden/donateurs, etc..
  3. Met name jongeren willen we meer betrekken door het contact met scholen en bibliotheken intensiever te maken.
  4. We hebben een Sterkte/Zwakte-analyse gemaakt.
  5. In een stappenplan werken we onze doelen verder uit.

Het beleidsplan is verkrijgbaar bij het bestuur.

Bestuur

Rien van der Zeijden (voorzitter)
Rik de Jong (penningmeester) Riemie van Dijk

Blijf op de hoogte!

Wie op de verzendlijst van de Nieuwsbrief wil, stuurt een mailtje naar Filosofischcafesneek@gmail.com. Voor afmelden van de verzendlijst idem. De adreslijst van het Filosofisch Café Sneek wordt aan niemand bekend gemaakt. Rondzenden van de Nieuwsbrief gebeurt uitsluitend geanonimiseerd.

De website en social media worden verzorgd door Jeroen Deen (www.deendesign.nl)
Voor aanvullingen, op- en aanmerkingen op de website: filosofischcafesneek@gmail.com