Nieuwsbrief 8, november 2014

1. Uitnodiging voor het Filosofisch Café Sneek op maandag 24 november.

Op maandagavond 24 november wordt drs. H. Apotheker, burgemeester van Súdwest-Fryslân en ervaren overheidsbestuurder, onder de titel Besturen is filosofie in actie. Over openbaar bestuur en waarden bevraagd over de morele grondslagen van het openbaar bestuur. Tijdens de bijeenkomst worden, in de vorm van een vraaggesprek tussen drs. Hayo Apotheker en Hans Koppen, vraagstukken aan de orde gesteld die te maken hebben met de morele grondslagen van het openbaar bestuur en hoe die grondslagen zich verhouden tot filosofie en levensbeschouwing. Al het besturen, zo zal blijken, grijpt uiteindelijk terug op wijsgerige inzichten en overtuigingen – vandaar ook de titel besturen is filosofie in actie. Gesproken zal worden over de vraag wat waarden zijn, welke waarden de heer Apotheker zèlf aanhangt en hoe zijn persoonlijke waarden doorwerken in zijn functie van overheidsbestuurder. Hoe gaat hij als burgemeester in concrete vraagstukken om met waarden die onderling conflicteren? Ook zal worden gesproken over waarden waar de Nederlandse overheid van uitgaat, en waarom het noodzakelijk is om die opnieuw te doordenken als we letten op de uitdagingen en ontwikkelingen waar we als samenleving voor staan. Wat betekenen, bijvoorbeeld, het integratievraagstuk, zorg voor ouderen en hulpbehoevenden, en de opkomst van de sociale media voor het lokaal bestuur? Hebben overheid en bestuurders ethische idealen wat dat aangaat, waarop zijn die gefundeerd en hoe wil men die waarmaken? Wat te denken van schaalvergroting en bedrijfsmatig werken door de overheid? Zijn burgers ‘klanten’, of is dit doorgeschoten neoliberale managementpraat? Na de pauze kunnen de aanwezigen met de heer Apotheker in discussie gaan.

De bijeenkomst vindt plaats in Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, en vangt aan om 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.30 uur. Entree € 7,00 (inclusief koffie/thee in de pauze. Fris, wijn en bier € 1,50). Vooraf aanmelden is niet mogelijk. Wel geldt: vol = vol. Enige dagen voor de bijeenkomst ontvangt u nog een herinneringsmailtje.

 2. Filosofisch Café Sneek-cursus ‘Moderne Filosofie’

De FCS-cursus ‘moderne filosofie’ door Sjaak Kloppenburg is op 5 november van start gegaan met de maximale 25 deelnemers. Er staan zelfs nog enige geïnteresseerden op de wachtlijst. Een succes dus! Het is nog niet zeker of er een herhaling van deze cursus wordt georganiseerd. Sjaak zal het te zijner tijd laten weten.

3. Werkgroep Filosofisch Café Sneek

Onze oproep in de vorige Nieuwsbrief om de FCS-organisatie te komen versterken heeft resultaat gehad. Verscheidene belangstellenden hebben gereageerd. Daar zijn wij heel blij mee. Zij zullen gaan participeren in de nieuwe Werkgroep Filosofisch Café Sneek. Sinds het FCS in april 2013 zijn deuren opende bezochten gewoonlijk zo’n 50 tot 60 mensen, met 110 bezoekers als uitschieter, de FCS bijeenkomsten. Nu het FCS kennelijk een eigen plaatsje in het culturele leven van Súdwest-Fryslân heeft verworven eindigt de experimenteer- en opbouwperiode van het Café. Hans Koppen stapt daarom per 1 december a.s. uit de organisatie. Voor inhoudelijke activiteiten blijft hij desgewenst beschikbaar (zie item 4). Medeorganisator Sjaak Kloppenburg gaat samen met de Werkgroep verder met de uitbouw van het FCS. Informatie over de personele samenstelling van de Werkgroep en de taakverdeling daarbinnen volgt.

4. Filosofisch Café Sneek-cursus ‘Het ervaren van ruimte, plaats en tijd’

(Herhaalde aankondiging, laatste kans om in te schrijven!) Wat is ruimte, wat is (een) plaats en wat is tijd? Hoe beleven wij die verschijnselen? Zonder besef van die fenomenen kunnen we als mens niet leven. Aan wat wij via onze zintuigen van onze omgeving ervaren kennen wij een eigen betekenis toe, die echter sterk cultureel bepaald is. De filosofie helpt ons om onze ervaringen met tijd en ruimte te begrijpen. In maart 2015 houdt dr. Hans Koppen een cursus van twee bijeenkomsten over het onderwerp ‘Het ervaren van ruimte, plaats en tijd’. Centraal staan lezing en bespreking van tekstfragmenten die in de vorm van een reader vooraf ter beschikking zullen worden gesteld. Onder meer komen aan de orde de gedachten van de Duitse filosoof Martin Heidegger (1889-1976) over ruimte, de denkbeelden van de Amerikaanse geograaf Yi-Fu Tuan (1930) over plaatsen en wat plaatsen voor mensen kunnen betekenen, en de inzichten van de Franse filosoof Henri Bergson (1859-1941) over het ervaren van de tijd. De bijeenkomsten worden gehouden op de donderdagen 12 en 26 maart 2015 van 9.30 – 11.00 uur in De Poort, Oude Koemarkt 20, 8601EK te Sneek. De kosten bedragen € 12,50 voor de twee bijeenkomsten (incl. reader). Het minimum aantal deelnemers is 8, het maximum 15. Graag aanmelden door vóór 1 december 2014 een mailtje met naam, postadres en telefoonnummer te zenden naar filosofischcafesneek@gmail.com .

5. Column

De nieuwe column op onze FCS-website, Over de heersende en de dienende waarheid, is dit keer geschreven door Hans Koppen. Klik hier voor de column

6. Vooruitblik

Voor de rest van het seizoen 2014 – 2015 zijn in het Filosofisch Café Sneek de volgende bijeenkomsten geprogrammeerd:

– dinsdag 10 februari 2015: prof. dr. René Boomkens (filosoof, Universiteit van Amsterdam), ‘Erfenissen van de Verlichting’.

– maandag 13 april 2015: Stand-up filosoof Ronald Hünneman.

7. Verwijderen emailadres?

Stelt u geen prijs meer op toezending van onze Nieuwsbrieven en wilt u dat uw mailadres verwijderd wordt uit het adressenbestand van Filosofisch Café Sneek? Dan graag even een mailtje met die wens naar filosofischcafesneek@gmail.com , en we vallen u niet meer lastig.

Tot ziens in het Filosofisch Café Sneek!

Hans Koppen en Sjaak Kloppenburg

Organisatoren Filosofisch Café Sneek filosofischcafesneek@gmail.com

Bezoekt regelmatig www.fcsneek.nl