Columns en Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 6, april 2014

Het café is op reces Dit is de laatste nieuwsbrief van het FCS-seizoen 2013-2014. Na onze op dinsdag 8 april gehouden bijeenkomst is Filosofisch Café Sneek nu op reces. Het café gaat weer open op dinsdag 7 oktober als Bert Keizer zal spreken over zijn nieuwste boek ‘Lijden, lachen en denken rond het graf’. In de loop van september kunt u Nieuwsbrief 7 verwachten.

FCS-Cursus moderne filosofie Bij voldoende belangstelling (minimaal 12, maximaal 18 cursisten) zal Sjaak Kloppenburg de cursus ‘moderne filosofie’ geven. De cursus moderne filosofie bouwt voort op de eerder gegeven introductiecursus filosofie. We maken kennis  met de meer recentere stromingen in de filosofie en gaan in op de actualiteit van ons bestaan. Dit betekent dat thema’s als vrijheid, verantwoordelijkheid, ethiek, moraal en communicatie aan de orde komen. Filosofen als Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein, Jean-Paul Sartre, Jürgen Habermas, Hannah Arendt, Charles Taylor, Martha Nussbaum en  Peter Sloterdijk passeren de revue. De cursus staat voor november 2014 op de agenda en wordt opgedeeld over vier blokken van elk twee uur. U kunt zich aanmelden via het emailadres Filosofischcafesneek@gmail.com

Vooraankondiging FCS-cursus ‘Het ervaren van ruimte, plaats en tijd’. Het is de bedoeling dat dr. Hans Koppen begin maart 2015 onder de vlag van Filosofisch Café Sneek een cursus van twee bijeenkomsten gaat verzorgen over het thema ‘Het ervaren van ruimte, plaats en tijd’. Centraal staan lezing en bespreking van tekstfragmenten die digitaal ter beschikking zullen worden gesteld. Méér informatie over de cursus (waaronder data, tijdstip, kosten en plaats van samenkomst) zal opgenomen worden in de Nieuwsbrief van september 2014. Dan wordt ook de mogelijkheid tot aanmelden geopend.

Verwijderen emailadres? Stelt u geen prijs meer op toezending van onze Nieuwsbrieven en wilt u dat uw mailadres verwijderd wordt uit het adressenbestand van Filosofisch Café Sneek? Dan graag even een mailtje met die wens naar filosofischcafesneek@gmail.com , en we vallen u niet meer lastig.

Continueren filosofisch café In de afgelopen periode hebben we genoten van zes boeiende filosofische avonden in het filosofisch café in de bibliotheek van Sneek. Er is, zo kunnen we nu met z’n allen vaststellen,  behoefte aan deze vorm van gezamenlijk filosoferen. Daarom bereiden we met overtuiging en enthousiasme al weer het nieuwe seizoen 2014-2015 voor. Daarbij hoort ook het denken over en toewerken naar een meer formele structuur voor het filosofisch café, bijvoorbeeld in de vorm van een stichting. Zodra hierover meer bekend is, melden we dat.

Hans Koppen en Sjaak Kloppenburg Organisatoren Filosofisch Café Sneek filosofischcafesneek@gmail.com

Bezoekt regelmatig onze website http://www.fcsneek.nl/

Nieuwsbrief 5, maart 2014

Filosofisch Café Sneek Nieuwsbrief 5, Maart 2014

 Uitnodiging 

Op dinsdag 8 april spreekt dr. Hans Koppen over: ‘Ken Uzelve! Maar kan ik mijzelf wel kennen?

De opdracht ‘Ken Uzelve’ was een inscriptie in de voorhof van de tempel van Apollo te Delphi. Deze opdracht geldt als een van de kroonjuwelen van de filosofie. Hans Koppen gaat na of het wel mogelijk is dat een mens zichzelf leert kennen. Hij bespreekt een aantal obstakels die het op intellectueel-kennende wijze verkrijgen van zelfkennis in de weg staan. Via het denken van de filosoof Immanuel Kant echter komt hij terecht in een wereld vol paradoxen: ogenschijnlijk onverenigbare tweedelingen. In de gespleten wereld waarin wij leven en denken, blijven wij mensen, tegen beter weten in, hopen op een ziel, op een zelf, op zelfkennis. Wij kùnnen onszelf niet kennen in onze fysieke wereld, maar blijven daar, in onze morele wereld, toch naar streven omdat wij anders bang zijn los te slaan van ons zingevend ankerpunt. Dit is geen kwestie van verstandelijk redeneren maar van schouwen, van onszelf ervaren. Het ervaren van ons eigen morele gevoel, onze morele wet – diep in ons. Zien en ervaren, dáár draait het om. Niet kèn, maar ervààr uzelf zou de filosofische oproep moeten zijn.

Dr. Hans Koppen (1949) is historisch-geograaf. Na een loopbaan in management en bestuur publiceert hij thans over historische en geografische onderwerpen. Op filosofisch gebied volgde hij het doctoraalbijvak cultuurfilosofie (VU, 1981). In zijn dissertatie ‘Het fenomeen van de geografische ervaring. Een fenomenologisch onderzoek naar opvattingen van filosofen en geografen over het ervaren van plaats en ruimte’ (RUG, 2012) bracht Hans Koppen geografische, filosofische en psychologische theorieën samen.

De bijeenkomst vindt plaats in Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, en vangt aan om 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.45 uur. Entree € 5,00. Vooraf aanmelden is niet nodig. Wel geldt: vol = vol. Enige dagen voor de bijeenkomst ontvangt u nog een herinneringsmailtje.

 Vooruitblik

Voor de rest van dit jaar zijn in het Filosofisch Café Sneek de volgende lezingen geprogrammeerd:

– dinsdag 7 oktober: drs. Bert Keizer: ‘Lijden, lachen en denken rond het graf.’

– maandag 24 november: drs. Hayo Apotheker: ‘Besturen is filosofie in actie. Over openbaar bestuur en waarden.’

Wie suggesties voor sprekers heeft is hierbij uitgenodigd ons dat te laten weten.

Website en column

Op onze website (www.fcsneek.nl) zult u, naast allerlei andere informatie, een nieuwe column aantreffen. Deze maand is de column geschreven door de heer Siebold Hartkamp.

 Graag tot ziens in het Filosofisch Café Sneek! 

Sjaak Kloppenburg en Hans Koppen, organisatoren Filosofisch Café Sneek: Filosofischcafesneek@gmail.com

 

Column 3: Over de vragen

                                                              …en de antwoorden

Siebold Hartkamp

Ik weet het nog zo niet, maar ik heb het idee dat wanneer mijn zoons mij zouden vragen waarmee ik me tegenwoordig zoal bezig hou en ik zou melden dat ik een column ging schrijven voor de website van “FC Sneek”, ze me gepuzzeld zouden aankijken. Met zo’n gezicht van wat-verzint-die-gek-nu-weer?

Ze zijn seizoenkaarthouder van Ajax, voordien van FC Cambuur. Maar ook als ik aan de grap een eind zou maken en onthullen dat dat “FC” voor Filosofisch Café staat, zouden ze misschien wel opgelucht maar toch nog wat sceptisch blijven: ging Pappa nu gestructureerd nadenken – en was-ie daar misschien ook wat laat mee?

Wat is dat eigenlijk, ‘ Filosoof’? Het maakt verschil of ze van iemand zeggen ‘ hij is filosoof ‘ of ‘ hij is een filosoof’.Het lidwoord is kennelijk van doorslaggevend belang – maar dat leerden we dezer dagen al: Ukraine is iets principieel anders dan  ‘de’  Ukraine. Het eerste is een staat, het tweede een landsdeel. Zonder lidwoord is ‘Filosoof’ een discipline, mèt lidwoord een karaktereigenschap. Als ze op school van je zeiden dat je ‘ een beetje een filosoof was ‘ dan vonden ze je hoogstens wel aardig. Maar ze kozen je nooit voor het voetbalelftal. Ja, je mocht op doel als ze iemand tekort kwamen. Of op de jassen passen.

Dankzij de creatievelingen van Silicon Valley zijn het gouden tijden voor wie nieuwsgierig, gretig en kritisch is. Er hebben nog nooit zoveel feiten en feitjes voor zovelen zo onder handbereik gelegen. Letterlijk: als ik een artikel aan het lezen ben kan ik met een enkele toets of veeg op de I-pad die naast me ligt de persoon plaatsen die dat schrijft, de stad waar hij het over heeft, de auteurs die hij noemt – desgewenst met bibliografie en afbeelding. Terwijl ik in mijn luie stoel blijf zitten, komen feiten, feitjes, bronnen, tijdbogen bij me langs. Alles is letterlijk “in the air” en ik kan het zo plukken vanuit mijn stoel. Essentieel is wel dat wetenschap en journalistiek het web scherp houden.

Het enige dat ik moet doen is de goede vragen stellen – tevens het begin van iedere filosofie. Soms helpt het apparaat me beminnelijk: “…bedoelt U soms……”

Natuurlijk zijn we met die brede toegankelijkheid van een overstelpende hoeveelheid kennis nog niet bij de echte Vragen. Laat staan bij de Antwoorden.

Maar het helpt wel. Stel je nu eens voor dat we het eens zouden worden over de feiten? Dat is toch een leuk beginnetje van ieder filosofisch gesprek?

Overigens: datzelfde apparaat dat mij al die kennis verschaft vanuit mijn luie stoel – en mij en passant via een leuk “Appje” zojuist ook nog verteld heeft naar welke muziek ik zat te luisteren – houdt me ook op de hoogte van de activiteiten van het Filosofisch Café. Van FC Sneek dus.

Column 2: Nadenken over het leven

Sjaak Kloppenburg, filosoof

Als we geboren worden, weten we niet hoe we moeten leven, als we oud zijn, weten we niet hoe te sterven. De vraag ‘hoe te leven?’ vereist steeds opnieuw een antwoord. In ons leven doorlopen we allerlei fasen, dus de vraag blijft actueel, ook omdat we het gevoel hebben dat een definitief antwoord uitblijft. Veel levensfasen komen en gaan als vanzelf, we leren van ervaringen en stoten ons niet aan dezelfde steen. Toch ligt er vaak en meestal onverwachts ander gesteente dat we over het hoofd zien. De vraag ‘hoe te leven?’ doet zich daarom steeds weer gelden, soms tegen wil en dank. Je kunt het er dan bij laten, én je kunt erover nadenken.

Filosofiebeoefening is systematisch nadenken over het leven, het leven van jezelf en van anderen. Je zet de wereld even stil en je denkt, bij voorkeur met anderen, na over je wereldbeeld, je manier van denken, je levensvisie en -houding. Dat is wat filosofie ook betekent: systematisch en kritisch kijken naar hoe je denkt en handelt.

Het is wijs om zo af en toe even stil te staan bij de bron van het misverstand. De meeste vergissingen maken we door overijlde besluiten. En de dingen kunnen er weinig aan doen dat wij denken dat ze anders zijn dan ze zijn, om maar eens met Epictetus te spreken: ‘Het zijn niet de dingen zelf die ons van slag maken, maar onze denkbeelden erover’. Dat is het belang van filosofie: je eigen denkbeelden beter begrijpen met als doel er minder door van slag te raken.

Filosofie is de behoefte om te weten wat er  te weten valt, je meer logisch en begrijpelijk voor jezelf en anderen te kunnen uitdrukken en een helder beeld te krijgen van jouw en andermans leven. Kortom, filosofie is oefenen in abstract denken zonder het contact met het dagelijks leven te verliezen.

Column 1: Het plezier van cafébezoek

Hans Koppen

Tsjeard is een ervaringsdeskundige. Tap, fles en bar hebben geen geheimen voor hem. Cafés, zo legt hij mij uit, zijn er in Sneek in soorten en maten. Voor jongeren, voor arbeiders, voor nachtbrakers, bierzuipers en whiskydrinkers, voor watersporters, voor èchte Snekers en voor vreemden. Keus genoeg! Waarom moet er dan nog een café bij? Sneker cafés staan trouwens literair uitstekend bekend, dat weet ik toch wel? En hij citeert voor mij drs. P: ‘Toch is het van oudsher hier dagelijks vol, het speelde in talloze levens een rol. De insiders weten waarover ik spreek, een dierbaar cafeetje in Sneek.’ En begrijpt hij goed dat het een filosofisch café wordt? Van het woord filosoof krijgt hij als gewoon mens al brandende dorst. In de Bibliotheek van Sneek? Een café tussen al die boeken daar? Gekker moet het niet worden. Nee, het lijkt hem niks, zo’n wijsgerenkroeg. Stel je voor zeg: denken in plaats van drinken. Dat is aan hem niet besteed! Veel geluk ermee!

Jammer! Een filosofisch café kan zo leuk zijn, zoveel méér opleveren dan een kater. Waarom zouden gewone, en ongewone, Snekers het Filosofisch Café Sneek bezoeken? Niet om daar te zien hoe denkwetenschappers met elkaar op de vuist gaan over problemen die alleen zij doorgronden, of om vakfilosofen te horen debatteren over exotische kwesties die ver verwijderd zijn van het dagelijkse leven. Daar is het Filosofisch Café niet voor. Dat café is juist bedoeld voor het genoegen dat sámen nadenken oplevert, doorgaans over zaken waar iedereen mee te maken heeft. Het Filosofisch Café wil bezoekers in staat stellen om te horen hoe anderen denken over vragen op het gebied van werk, levensbeschouwing en zingeving. Hen in contact brengen met inspirerende sprekers over politiek, samenleving en cultuur. Het belangrijkste is dat de cafélezingen en discussies de deelnemers prikkelen tot een gevoel van verwondering en verrassing over wat ze horen, om zichzelf vervolgens de vraag te stellen: ’… en wat vind ik daarvan?’ Juist, dáár gaat het om! Dat de cafégangers gedachten opdoen, ideeën ontwikkelen en tot eigen standpunten komen. Het gaat om het plezier in zèlf denken. Om verder kijken dan het hier en nu. En dat binnen de muren van een café dat een veilige, gezellige omgeving biedt, desgewenst met een drankje onder handbereik, en waar ieder tot zijn recht komt. Het zou mooi zijn als de cafébezoekers zich laten inspireren door de Franse filosoof, historicus en schrijver Ernest Renan (1823-1892) die ooit heeft gezegd: ‘Hoe meer ik erover denk, des te meer ben ik overtuigd dat de hele wijsbegeerte neerkomt op een goed humeur.’ De deelnemers wat te denken geven en ze een goed humeur bezorgen – een mooie taak voor het Filosofisch Café Sneek, lijkt mij.

Nieuwsbrief 4, februari 2014

Nieuwsbrief 4, Februari 2014

Uitnodiging

Op dinsdag 4 maart zal dr. Miriam van Reijen spreken over: ‘Spinoza’s actualiteit en de relevantie van zijn filosofie voor het dagelijks leven.’ In de lezing van Miriam van Reijen komen twee thema’s uit de filosofie van Benedictus de Spinoza (1632 – 1677) aan de orde, die wellicht nu nog actueler zijn dan in zijn tijd. Spinoza gaat zowel in zijn wijsgerige antropologie als in zijn politieke filosofie uit van de mens zoals hij is en niet zoals hij zou moeten zijn, of zoals we zouden willen dat hij was. Dat heeft praktische gevolgen voor het alledaagse leven, zowel persoonlijk als maatschappelijk. De mens is voor de realist en naturalist Spinoza geen rationeel wezen, maar een passioneel wezen. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk(er). De rede vermag niets tegenover de passies, tenzij ze zelf tot passie wordt, stelt hij dan ook in zijn Ethica. Toch ziet Spinoza een mogelijkheid om van de slavernij van de passies (lijden) te komen tot een gelukkig leven (leiden) vanuit de rede. Zijn filosofie is in essentie een ‘moderne’ motivatietheorie: Hoe word je van een extrinsiek gemotiveerde lijder een intrinsiek gedreven leider?  In Spinoza’s politieke filosofie staan democratie en vrijheid van meningsuiting centraal. Over dat laatste heeft Spinoza een radicale mening. Hij stelt geen enkele grens aan de vrijheid van denken, spreken en publiceren, en heeft ook een verrassend standpunt over het zogenaamde ‘recht’ om te kwetsen en beledigen.

Miriam van Reijen (Breda,1946) is afgestudeerd in de sociale filosofie en ethiek (Nijmegen, 1974) en in de cultuur- en godsdienstsociologie (Nijmegen, 1983). Van 1973 tot 1985 was zij wetenschappelijk medewerker filosofie aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en docent aan diverse hogere beroepsopleidingen. Na een lang verblijf in het buitenland was zij tot 2011 als docent filosofie werkzaam aan diverse hogescholen. Tot op heden is zij docent aan de Senioren Academie Brabant (HOVO) van de Universiteit van Tilburg.   De bijeenkomst vindt plaats in Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, en vangt aan om 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.45 uur. Entree € 5,00. Vooraf aanmelden is niet nodig. Wel geldt: vol = vol. Enige dagen voor de bijeenkomst ontvangt u nog een herinneringsmailtje.

Vooruitblik

Voor de rest van dit jaar zijn in het Filosofisch Café Sneek de volgende lezingen geprogrammeerd: – dinsdag 8 april, dr. Hans Koppen: ‘Ken Uzelve! Maar kan ik mijzelf wel kennen?’ – dinsdag 7 oktober: drs. Bert Keizer: ‘Lijden, lachen en denken rond het graf.’ – maandag 24 november: drs. Hayo Apotheker: ‘Besturen is filosofie in actie. Over openbaar bestuur en waarden.’ Wie suggesties voor sprekers heeft is hierbij uitgenodigd ons dat te laten weten.

Website …

en natuurlijk kijkt u regelmatig op de website van het Filosofisch Café Sneek: www.fcsneek.nl De nieuwe column van deze maand is verzorgd door Sjaak Kloppenburg.  

Graag tot ziens in het Filosofisch Café Sneek!   Sjaak Kloppenburg en Hans Koppen. Organisatoren Filosofisch Café Sneek Filosofischcafesneek@gmail.com

 

Nieuwsbrief 3, januari 2014

Terugblik

Filosofisch Café Sneek heeft nu drie maal zijn deuren voor een samenzijn geopend. De bijeenkomsten werden iedere keer door ongeveer 60 deelnemers bezocht. De caféstoelen waren daarmee vrijwel volledig bezet. Kennelijk voorziet het Café in een behoefte, zoals dat heet. Daar zijn we als organisatoren natuurlijk content mee. Ook heel blij zijn we met de ruimhartige medewerking van de Bibliotheek bij het huisvesten van het Filosofisch Café Sneek. We gaan op de ingeslagen weg voort. Wel voeren we enige organisatorische aanpassingen door. Die laten we u met deze wat uitgebreidere Nieuwsbrief weten. Ook over de eerstvolgende lezing, op 21 januari, leest u hieronder meer.

Aanmelden niet meer nodig
In de praktijk werkte de aanmeldprocedure niet goed, bovendien bleek het nut daarvan beperkt. Die procedure schaffen we daarom af. Aanmelden vooraf is voortaan dus niet meer nodig. Wel geldt: vol = vol. Kom niet te laat! De toegangsprijs voor het café, vijf euro, laten we vooralsnog ongewijzigd.

In vino veritas
Leuk en interessant dat Filosofisch Café van jullie, maar … wáár is de drank? Die hoort toch bij een café, in het bijzonder bij een filosofisch café? Zulke opmerkingen kregen we de afgelopen tijd te horen. Na overleg met de Bibliotheek kunnen we meedelen dat het voortaan niet alleen mogelijk is thee of koffie te nuttigen, maar dat er in de pauze en na afloop van de lezing ook wijn, bier of fris geschonken zullen worden. Verder zal na de lezing het café langer open blijven zodat er gelegenheid is voor filosofische gedachtewisselingen met de spreker of de andere cafégangers.

Ondersteuningsgroep
We willen de gehoorzaal van de Bibliotheek anders gaan inrichten voor een betere interactie tussen spreker en toehoorders, en tussen de toehoorders onderling. Dat vereist vóór en na afloop van de bijeenkomst het nodige gesleep met stoelen, tafels en kasten. Ook de ontvangst van de cafégangers en de catering vragen aandacht en actie. Om één en ander in goede banen te leiden hebben inmiddels zeven personen zich bereid verklaard ondersteuning te verlenen. Dank daarvoor!

Geluidsproblemen
De verplaatsbare geluidsversterker speelde ons parten tijdens de bijeenkomsten. Door onze inleiders gesproken wijze en erudiete woorden gingen soms kansloos ten onder in oorklievend elektronisch gegil, dan wel in onderaards gereutel of beangstigend gebrom. Onze excuses voor uw gepijnigde oren en belaagde hartenrust! De Bibliotheek zal het probleem nu definitief te lijf gaan.

Internet: wie helpt?
Tegenwoordig besta je niet ècht als je niet op het internet aanwezig bent. Weliswaar staat het programma van het Filosofisch Café op de website van de Bibliotheek, maar we willen onderzoeken of we zelf óók een plekje op het wereldwijde web kunnen creëren. Graag komen wij in contact met iemand die een eenvoudige website voor het Filosofisch Café Sneek wil gaan ontwerpen en beheren. Geïnteresseerd? Neem dan even kontact op met een van de organisatoren.

Uitnodiging
Op dinsdag 21 januari zal dr. Pieter Boele van Hensbroek in het Filosofisch Café Sneek een lezing houden met als titel: “Globalisering als uitdaging aan de filosofie: van Korea tot Zwarte Piet” De Europese filosofische traditie heeft altijd gedaan alsof zij de enige op de wereld is. In de huidige tijd van globalisering is deze houding echter niet meer vanzelfsprekend. Andere werelddelen worden snel machtiger en eisen respect op voor hun eigen intellectuele tradities. Wat schept dat voor situatie? Hoe moeten we ons filosofisch oriënteren in een snel globaliserende wereld? Wel, ten eerste kunnen we voet bij stuk houden en zeggen: “mensen elders dènken wel, maar dat is geen ‘echte’ filosofie; het is een soort mengsel van speculatie, geloof en het bezigen van volkswijsheden. Het is te verwachten dat mensen over de hele wereld gaandeweg de waarde van universele filosofiebeoefening over zullen nemen”. Wij kunnen ook een tweede strategie volgen, een ‘apartheidsstrategie’: ieder cultuurdomein heeft zijn eigen filosofische wereld. Daarmee erkennen wij dat onze filosofie niet de ‘universele’ is maar de ‘westerse’, en houden wij het verder bij het oude. Om aan deze twee onbevredigende alternatieven te ontsnappen moeten we eerst onderzoeken welke culturele processen de globalisering produceert en welke uitdagingen die scheppen. Dan zijn er misschien interessante dilemma’s en spannende ontwikkelingen in ons denken te verwachten. Die zal Pieter Boele van Hensbroek in zijn lezing gaan verkennen, mede aan de hand van voorbeelden van de ontwikkeling van de democratie in Korea en van de recente verhitte discussies over Zwarte Piet. De bijeenkomst vindt plaats in Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, en vangt aan om 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.45 uur. Entree € 5,00. Vooraf aanmelden is niet nodig. Enige dagen voor de bijeenkomst ontvangt u nog een herinneringsmailtje.

Herkansing: Filosofisch Café Sneek op de lokale radio
Nadat door een dubbele programmering het voor 16 november aangekondigde radio-interview met Sjaak Kloppenburg en Hans Koppen geen doorgang vond, volgt in januari een herkansing. Op zaterdagmorgen 18 januari zullen Sjaak en Hans van 10.00 tot 11.00 uur te gast zijn in het programma Súdwest Wekelijks van presentator Dick Diepersloot op radio Studio Súdwest. De bedoeling is om te vertellen over het Filosofisch Café Sneek. Het programma wordt herhaald op zondag 19 januari tussen 16.00 en 17.00 uur. Radiofrequenties Studio Súdwest: analoge kabel Ziggo 99,4 FM, digitale kabel Ziggo 780, ether regio Koudum/Workum 105,4 FM, ether regio Sneek/Heeg 106,3 FM, ether regio Bolsward/Witmarsum 106,6 FM. Zie ook:http://studiosudwest.nl/radiogids/

Vooruitblik
Voor de periode ná de bijeenkomst van 21 januari en tot het zomerreces zijn in het Filosofisch Café Sneek de volgende lezingen geprogrammeerd: – op dinsdag 4 maart dr. Miriam van Reijen over : ‘Spinoza’s actualiteit en de relevantie van zijn filosofie voor het dagelijks leven.’ – op dinsdag 8 april, in de maand van de filosofie, dr. Hans Koppen over: ‘Ken Uzelve! Maar kan ik mijzelf wel kennen?’ Over de programmering van de tweede helft van dit jaar denken we nog na maar de eerste contacten zijn al gelegd. Wie suggesties voor sprekers heeft wordt hierbij uitgenodigd ons dat te laten weten.

Nieuwsbrief 2, november 2013

Uitnodiging

Op dinsdag 26 november zal optreden dr. Henk Schoonhoven, classicus. Hij neemt ons mee naar oude tijden èn naar de huidige met zijn lezing ‘Wat hebben de oude Grieken ons nog te vertellen?’, een rondgang langs de gedachten en ideeën van Griekse filosofen en hoe die nog doorwerken in, of relevant zijn voor onze tijd. Dr. Henk Schoonhoven was tot zijn pensionering universitair docent bij de vakgroep Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tot op heden is hij actief als docent bij de Seniorenacademies van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, waar hij verschillende cursussen geeft over het brede gebied van de antieke cultuur. Over zijn lezing voor het Filosofisch Café Sneek laat Henk Schoonhoven weten: ‘Het ligt niet in de bedoeling om een systematisch overzicht te geven over de antieke filosofie: daarvoor zijn er voldoende populairwetenschappelijke boeken te krijgen. Veeleer draagt deze lezing het karakter van ‘stapstenen’: zoals een bergwandelaar op een rotsig pad zijn eigen voetstap kiest, terwijl een medewandelaar zijn voet zet op een ander stuk steen – zo zal ik mijn weg zoeken. Daarbij wil ik uitgaan van het gegeven dat ook in de Oudheid filosofie en ethiek de omstandigheden op sociaal en politiek vlak reflecteren. Maar het zou te simplistisch zijn om in algemene zin de oude Grieken als een rationeel volk te bestempelen: het irrationele speelde een heel grote rol in het dagelijks leven (droomuitleg, ingewandschouw – kortom: de voortekenen). En hoe zit het met de mysterieculten? En waarom ‘onderbouwt’ Plato zijn rationele systeem soms met mythen? Misschien dat onze verkenning van de verhouding tussen het rationele enerzijds en anderzijds het psychisch-emotionele, irrationele (dat we sinds Freud en Jung in verband brengen met het onderbewuste) ook relevant kan zijn voor onze westerse maatschappij.’ De bijeenkomst vindt plaats in Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, en vangt aan om 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.45 uur. Entree € 5,00. Bij voorkeur aanmelden via de website van de bibliotheek: http://www.bssw.nl/sneek . Enige dagen voor de bijeenkomst ontvangt u nog een herinneringsmailtje.

Filosofisch Café Sneek op de radio

Op zaterdagmorgen 16 november zullen Sjaak Kloppenburg en Hans Koppen van 10.00 tot 11.00 uur te gast zijn in het programma Súdwest Wekelijks van presentator Dick Diepersloot op radio Studio Súdwest. De bedoeling is om te vertellen over het Filosofisch Café Sneek. Centraal zal staan wat het genoegen is van het met elkaar filosoferen en hoe filosofische ideeën en gedachten inspiratiebron kunnen zijn voor ons leven. Het programma wordt herhaald op zondag 17 november tussen 16.00 en 17.00 uur. Voor wie niet dagelijks afstemt op Studio Súdwest: radiofrequenties analoge kabel Ziggo 99,4 FM, digitale kabel Ziggo 780, ether regio Koudum/Workum 105,4 FM, ether regio Sneek/Heeg 106,3 FM, ether regio Bolsward/Witmarsum 106,6 FM. Zie ook: http://studiosudwest.nl/radiogids/

Vooruitblik

Voor de eerste maanden in 2014 zijn in het Filosofisch Café Sneek geprogrammeerd: – op dinsdag 21 januari dr. Pieter Boele van Hensbroek: ‘Globalisering als uitdaging aan de filosofie: van Korea tot Zwarte Piet’. – op dinsdag 8 april, in de maand van de filosofie, dr. Hans Koppen over: ‘Ken Uzelve! Maar kan ik mijzelf wel kennen?’  De volgende Nieuwsbrief, met daarin het programma voor het Filosofisch Café van 21 januari, kunt u rond de jaarwisseling verwachten.

Nieuwsbrief 1, oktober 2013

Filosofisch Café Sneek gaat dóór

Zoals wij u al eerder lieten weten: Filosofisch Café Sneek gaat dóór. Op onze eerste, oriënterende bijeenkomst op 10 april jl. liet u weten veel interesse te hebben in ons initiatief om regelmatig filosofische bijeenkomsten te organiseren. Het doel van die bijeenkomsten is om naar aanleiding van een lezing of referaat, samen te filosoferen over ideeën en gedachten die inspiratiebron kunnen zijn voor ons leven. Filosofisch geschoold zijn is voor Filosofisch Café Sneek niet nodig. Nieuwsgierigheid en plezier in denken, dáár gaat het om.

Voor komend seizoen kunt u alvast vier data van het Filosofisch Café in uw agenda noteren: 28 oktober, 26 november, 21 januari en 8 april.  Wellicht komt er in februari 2014 nog een bijeenkomst bij. Daar zullen wij u tijdig over informeren. Alle bijeenkomsten worden gehouden in Bibliotheek Sneek die het Filosofisch Café steunt en faciliteert. Wij hopen op uw aanwezigheid.

Uitnodiging

Op maandag 28 oktober zal prof. dr. ing. Sybe Schaap een inleiding houden over zijn spraakmakende boek ‘Het rancuneuze gif, de opmars van het onbehagen’ (2012). Prof. Schaap is opgeleid als filosoof en landbouwingenieur. Hij is hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft en de Wageningen Universiteit. Voor de VVD heeft prof. Schaap zitting in de Eerste Kamer. Rancune is een uiting van onvrede die zich kenbaar maakt door slachtoffergevoel, boosheid en het beschuldigen van anderen voor al wat mis is, of gaat in de maatschappij. Een van de gevoelens die onvrede en rancune stimuleren is de nostalgie: het idee dat het vroeger beter was. Het gevaar van rancune is dat het sluimerend onbehagen in de samenleving zó maar kan ontploffen. Kijk naar het strandfeest bij Hoek van Holland, de facebookrellen in Haren of de opstootjes rond hulpverleners. Sybe Schaap gaat in op de (filosofische) achtergronden van het verschijnsel en op de invloed die rancune op de samenleving kan hebben. Na afloop van de inleiding zullen we met de inleider en met elkaar in discussie gaan. Hebben wij ook last van rancune?

Vooruitblik

De daaropvolgende bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 26 november. Dan zal optreden dr. Henk Schoonhoven, classicus. Hij neemt ons mee naar oude tijden èn naar de huidige met zijn lezing ‘Wat hebben de oude Grieken ons nog te vertellen?’(werktitel), een rondgang langs de gedachten en ideeën van Griekse filosofen en hoe die nog doorwerken in, of relevant zijn voor onze tijd. U ontvangt hierover nog nader bericht. De bijeenkomsten in 2014 moeten nog ingevuld worden.

Plaats en tijd

De bijeenkomsten vinden plaats in Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, en vangen aan om 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.45 uur. Entree € 5,00. Bij voorkeur aanmelden via de website van de Bibliotheek (www.bibliotheeksneek.nl).

Ter informatie

meer filosofische activiteiten in Sneek. Wie aan het gezamenlijk filosoferen in Filosofisch Café Sneek niet voldoende heeft, wijzen wij op de Introductiecursus Filosofie die vanaf 26 september in Sneek gegeven wordt door Petra Bolhuis en Theo Meerenboer van de Seniorenacademie Groningen. Informatie over de cursus (10 werkcolleges) verstrekt mw. Saar van den Bergh (saarpeter@kpnplanet.nl). Verder geeft Sjaak Kloppenburg bij De Poort 20 (Timpaan Welzijn) vanaf 6 november een filosofiecursus over ‘het goede leven’. In de colleges komen inspirerende ideeën over bestaansethiek aan bod, onder meer van Socrates, Plato, de stoïcijnen, Nietzsche, Arendt en Nussbaum, waarmee we nog steeds – of juist nù – ons voordeel kunnen doen. De cursus is echter al volgeboekt, maar mogelijk volgt bij De Poort nog eens een herhaling (Kloppenburg@kpnplanet.nl).

Nieuwsbrief 0, maart 2013

Heeft u er ook behoefte aan om, zo nu en dan, in een prettige omgeving na te denken over zaken die het menselijk bestaan zin en diepgang verlenen? Om méér te horen over waarden, overwegingen en gedachten die inspiratiebron kunnen zijn voor uw eigen leven? Bent u geïnteresseerd in filosofische vragen?

Filosofielezing 10 april

In het kader van de maand van de filosofie houdt op woensdag 10 april filosoof Sjaak Kloppenburg in de Openbare Bibliotheek te Sneek om 20 uur een lezing getiteld ‘Vrijheid en Levenskunst’. Wij nodigen u daar van harte voor uit. Zie voor meer informatie:http://www.bibliotheeksneek.nl/activiteiten/filosofie-lezingen-en-workshops-bibliotheek-sneek

Filosofiecafé Sneek?

Direct na afloop van de lezing willen wij graag met de aanwezigen in gesprek gaan over ons voornemen om in Sneek een filosofisch café te organiseren. In verscheidene plaatsen in Nederland – en niet alleen in universiteitssteden! –  worden regelmatig filosofische cafés gehouden: gewoon omdat het leuk en interessant is om te luisteren naar mensen die iets zinnigs te vertellen hebben en om daar samen over van gedachten te wisselen. Filosofisch onderlegd zijn is voor zo’n café niet nodig, lust om na te denken is voldoende. Is er in Sneek ook behoefte aan een dergelijk ‘café’? We horen het graag! Zie voor  voorbeelden: http://www.filosofischcafehoogeveen.nl/ ,http://www.meppelercourant.nl/zingeving/spiritualiteit/263302/regio-filosofeert-wat-af-in-caf-hoogeveen.html ,http://www.filosofischcafezwolle.nl/ ,  http://www.metwaardenhelen.nl/filosofisch-cafe-haarlem .

Verzendlijst

Wij hebben deze mail verzonden naar vrienden en bekenden, en naar vrienden van vrienden en bekenden etc. die wij verdenken van wat we filosofische belangstelling kunnen noemen. Het samenstellen van de verzendlijst gebeurde op de tast. Het is dus mogelijk dat u het niet op prijs heeft gesteld dat u dit mailtje toegezonden heeft gekregen. Onze excuses in dat geval, en laat het ons even weten! Maar het is ook aannemelijk dat potentieel geïnteresseerden op de verzendlijstlijst ontbreken. Als in uw ogen iemand mankeert, zend deze mail dan s.v.p. even door. Onder BCC hebben wij enkele verenigings- en sociëteitssecretarissen geadresseerd; hen verzoeken wij eveneens deze mail naar hun leden door te zenden.