Nieuwsbrief 1, oktober 2013

Filosofisch Café Sneek gaat dóór

Zoals wij u al eerder lieten weten: Filosofisch Café Sneek gaat dóór. Op onze eerste, oriënterende bijeenkomst op 10 april jl. liet u weten veel interesse te hebben in ons initiatief om regelmatig filosofische bijeenkomsten te organiseren. Het doel van die bijeenkomsten is om naar aanleiding van een lezing of referaat, samen te filosoferen over ideeën en gedachten die inspiratiebron kunnen zijn voor ons leven. Filosofisch geschoold zijn is voor Filosofisch Café Sneek niet nodig. Nieuwsgierigheid en plezier in denken, dáár gaat het om.

Voor komend seizoen kunt u alvast vier data van het Filosofisch Café in uw agenda noteren: 28 oktober, 26 november, 21 januari en 8 april.  Wellicht komt er in februari 2014 nog een bijeenkomst bij. Daar zullen wij u tijdig over informeren. Alle bijeenkomsten worden gehouden in Bibliotheek Sneek die het Filosofisch Café steunt en faciliteert. Wij hopen op uw aanwezigheid.

Uitnodiging

Op maandag 28 oktober zal prof. dr. ing. Sybe Schaap een inleiding houden over zijn spraakmakende boek ‘Het rancuneuze gif, de opmars van het onbehagen’ (2012). Prof. Schaap is opgeleid als filosoof en landbouwingenieur. Hij is hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft en de Wageningen Universiteit. Voor de VVD heeft prof. Schaap zitting in de Eerste Kamer. Rancune is een uiting van onvrede die zich kenbaar maakt door slachtoffergevoel, boosheid en het beschuldigen van anderen voor al wat mis is, of gaat in de maatschappij. Een van de gevoelens die onvrede en rancune stimuleren is de nostalgie: het idee dat het vroeger beter was. Het gevaar van rancune is dat het sluimerend onbehagen in de samenleving zó maar kan ontploffen. Kijk naar het strandfeest bij Hoek van Holland, de facebookrellen in Haren of de opstootjes rond hulpverleners. Sybe Schaap gaat in op de (filosofische) achtergronden van het verschijnsel en op de invloed die rancune op de samenleving kan hebben. Na afloop van de inleiding zullen we met de inleider en met elkaar in discussie gaan. Hebben wij ook last van rancune?

Vooruitblik

De daaropvolgende bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 26 november. Dan zal optreden dr. Henk Schoonhoven, classicus. Hij neemt ons mee naar oude tijden èn naar de huidige met zijn lezing ‘Wat hebben de oude Grieken ons nog te vertellen?’(werktitel), een rondgang langs de gedachten en ideeën van Griekse filosofen en hoe die nog doorwerken in, of relevant zijn voor onze tijd. U ontvangt hierover nog nader bericht. De bijeenkomsten in 2014 moeten nog ingevuld worden.

Plaats en tijd

De bijeenkomsten vinden plaats in Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, en vangen aan om 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.45 uur. Entree € 5,00. Bij voorkeur aanmelden via de website van de Bibliotheek (www.bibliotheeksneek.nl).

Ter informatie

meer filosofische activiteiten in Sneek. Wie aan het gezamenlijk filosoferen in Filosofisch Café Sneek niet voldoende heeft, wijzen wij op de Introductiecursus Filosofie die vanaf 26 september in Sneek gegeven wordt door Petra Bolhuis en Theo Meerenboer van de Seniorenacademie Groningen. Informatie over de cursus (10 werkcolleges) verstrekt mw. Saar van den Bergh (saarpeter@kpnplanet.nl). Verder geeft Sjaak Kloppenburg bij De Poort 20 (Timpaan Welzijn) vanaf 6 november een filosofiecursus over ‘het goede leven’. In de colleges komen inspirerende ideeën over bestaansethiek aan bod, onder meer van Socrates, Plato, de stoïcijnen, Nietzsche, Arendt en Nussbaum, waarmee we nog steeds – of juist nù – ons voordeel kunnen doen. De cursus is echter al volgeboekt, maar mogelijk volgt bij De Poort nog eens een herhaling (Kloppenburg@kpnplanet.nl).

Nieuwsbrief 0, maart 2013

Heeft u er ook behoefte aan om, zo nu en dan, in een prettige omgeving na te denken over zaken die het menselijk bestaan zin en diepgang verlenen? Om méér te horen over waarden, overwegingen en gedachten die inspiratiebron kunnen zijn voor uw eigen leven? Bent u geïnteresseerd in filosofische vragen?

Filosofielezing 10 april

In het kader van de maand van de filosofie houdt op woensdag 10 april filosoof Sjaak Kloppenburg in de Openbare Bibliotheek te Sneek om 20 uur een lezing getiteld ‘Vrijheid en Levenskunst’. Wij nodigen u daar van harte voor uit. Zie voor meer informatie:http://www.bibliotheeksneek.nl/activiteiten/filosofie-lezingen-en-workshops-bibliotheek-sneek

Filosofiecafé Sneek?

Direct na afloop van de lezing willen wij graag met de aanwezigen in gesprek gaan over ons voornemen om in Sneek een filosofisch café te organiseren. In verscheidene plaatsen in Nederland – en niet alleen in universiteitssteden! –  worden regelmatig filosofische cafés gehouden: gewoon omdat het leuk en interessant is om te luisteren naar mensen die iets zinnigs te vertellen hebben en om daar samen over van gedachten te wisselen. Filosofisch onderlegd zijn is voor zo’n café niet nodig, lust om na te denken is voldoende. Is er in Sneek ook behoefte aan een dergelijk ‘café’? We horen het graag! Zie voor  voorbeelden: http://www.filosofischcafehoogeveen.nl/ ,http://www.meppelercourant.nl/zingeving/spiritualiteit/263302/regio-filosofeert-wat-af-in-caf-hoogeveen.html ,http://www.filosofischcafezwolle.nl/ ,  http://www.metwaardenhelen.nl/filosofisch-cafe-haarlem .

Verzendlijst

Wij hebben deze mail verzonden naar vrienden en bekenden, en naar vrienden van vrienden en bekenden etc. die wij verdenken van wat we filosofische belangstelling kunnen noemen. Het samenstellen van de verzendlijst gebeurde op de tast. Het is dus mogelijk dat u het niet op prijs heeft gesteld dat u dit mailtje toegezonden heeft gekregen. Onze excuses in dat geval, en laat het ons even weten! Maar het is ook aannemelijk dat potentieel geïnteresseerden op de verzendlijstlijst ontbreken. Als in uw ogen iemand mankeert, zend deze mail dan s.v.p. even door. Onder BCC hebben wij enkele verenigings- en sociëteitssecretarissen geadresseerd; hen verzoeken wij eveneens deze mail naar hun leden door te zenden.